C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajuts econòmics per fomentar la reactivació del desenvolupament econòmic local i promoció turística

Objecte del Tràmit: L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a persones titulars d’un negoci afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la Covid-19
Àmbit de responsabilitat: Intervenció
Qui ho pot demanar: Podran sol·licitar l'ajuda econòmica les persones físiques o jurídiques, comunitats de béns i entitats sense ànim de lucre titulars d’un negoci amb alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’IAE enumerats en la base tercera en qualsevol de les formes reconegudes, i que a conseqüència en compliment del que estableix el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 i la normativa de desenvolupament efectuada per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han vist reduïda significativament la seva facturació a partir de l’1 de gener de 2021 i que en la data de presentació de la sol·licitud d'aquesta convocatòria d'ajudes estan exercint la seva activat.
Requisits a complir: Podran sol·licitar l’ajuda les persones físiques i jurídiques que reuneixin els següents requisits:
1.Tenir domicili social i fiscal a es Mercadal o domicili social i fiscal a Menorca i establiment a es
Mercadal.
2. Estar vàlidament constituït en escriptura pública i registrada (empresa) o inscrita en el registre
de cooperatives (cooperatives)
3. Per a negocis amb establiment, disposar de títol habilitant municipal per exercir l'activitat,
expedit per l’Ajuntament des Mercadal (llicència d'obertura i funcionament, declaració
responsable d'inici i exercici d'activitat, o similar).
4. Figurar d'alta a l’IAE, anual o temporal, en algun dels epígrafs recollits a l’Annex 4 (exercicis
2019, 2020 i 2021):
Aquelles activitats que no estiguin donades d’alta en el Cens d’activitats econòmiques de
l’AEAT en el moment de presentar la sol·licitud d’ajuda restaran excloses d’aquesta convocatòria.
5. Que el resultat econòmic anual de l’any 2020, sigui com a mínim un 20% inferior al de l’any
2019.
6. Que el negoci pel qual es demana l’ajuda continuï patint greuges econòmics derivats de les
restriccions sanitàries adoptades arran de l’aplicació del que estableix el Reial decret
926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació
d'infeccions causades pel SARSCoV-2 i la normativa de desenvolupament efectuada per
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
7. Que el negoci per al qual se sol·licita l’ajut, exerceixi la seva activitat en la data de presentació
de la sol·licitud d'aquesta convocatòria d'ajudes i mantindrà l'activitat com a mínim, fins a 31
de desembre de 2021 (pel cas dels negocis anuals) o bé fins a 30 de setembre de 2021(pels
negocis temporals).
8. Que la totalitat de les ajudes públiques o privades finançades amb fons públics rebudes en
concepte d'ajuts estatals destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot
de la Covid-19 no supera l’import d’1,8 milions d’euros per empresa, previst en el Marc
temporal comunitari vigent.
9. Tenir una plantilla mitjana, inclosa la persona titular de l'activitat, d'un màxim de 25
treballadors. El còmput de treballadors es realitza amb independència de la jornada a temps
complert o parcial, el règim de contractació fixa o temporal, o que es trobi en qualsevol
situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), excedència, permisos, baixes
per incapacitat temporal o situacions similars de suspensió de la relació laboral de l’empresa.
10. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament,
així com estar al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions
públiques.
10. No estar sotmès a cap de les circumstàncies recollides en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i de l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions que li impedeixin adquirir
la condició de persona beneficiària de l’ajuda econòmica ni l’article 4 apartats 5, 6 i 30.4 de la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, que regula el dret d’associació
11. No haver estat sancionat mitjançant resolució administrativa o sentència judicial de caràcter
ferma per discriminació salarial, assetjament moral o qualsevol tipus de tracte desigual, per
raó de sexe, en l'àmbit de les relacions laborals de conformitat amb el que disposa l'article 27
de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.
12. No tenir cap proposta de sanció per infracció greu o molt greu per raons sanitàries lligades a
la Covid-19. En el cas de tenir-ne, aquesta, s'ha d'haver arxivat en el lapse de temps comprès
entre la presentació de la sol·licitud i la proposta de concessió.

Documentació a presentar: Doc. 1. Document d'identitat de l'entitat sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
Doc. 2. DNI de la persona que representa l'entitat, així com el document de representació
Doc. 3. Declaració responsable de les condicions de l’ajuda (Annex 2)
Doc 4. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT (si no autoritza la consulta)
Doc 5. Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social (si no autoritza la consulta)
Doc 6. Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Comunitat Autònoma de Illes Balears (si no autoritza la consulta)
Doc 7. Document de designació del compte bancari per rebre l'import de l'ajut (IBAN) (Annex 3)
Doc 8. El model de sol·licitud normalitzat, disponible a l’apartat www.carpetaciutadana.org del web de l'Ajuntament des Mercadal en el següent enllaç:

https://www.carpetaciutadana.org/web/gesserveis/gestion.aspx?IDGESTION=151

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Ajuntament des Mercadal
Per telèfon (només informació): (només informació): 971 375002
Per correu: c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375576
Correu electrònic: (només informació): secretaria@esmercadal.es
Altres: persones jurídiques i físiques: tràmit telemàtic: www.carpetaciutadana.org
Plana web: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitar l’ajut econòmic.
Terminis de ciutadà: 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al Registre General de l’Ajuntament des Mercadal
Terminis de l'administració: Tres mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà: Resolució de batlia
Marc Legal: • Convocatòria aprovada per resolució de batlia número 502 del dia 28 de maig de 2021
• Extracte convocatòria publicada al BOIB núm. 72 de dia 3 de juny de 2021
• Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, (BOIB núm. 162, de 27/10/2005).
• Llei 38/2003, General de Subvencions

Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries