C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajuts per a la realització d'activitats esportives

Objecte del Tràmit: Col·laborar amb les entitats que realitzen activitats esportives dins del terme municipal des Mercadal.
Àmbit de responsabilitat: Intervenció
Qui ho pot demanar: Persones físiques o jurídiques que realitzin activitats esportives dins el terme municipal des Mercadal.
Requisits a complir: 1. Les entitats sol·licitants que es vulguin acollir a aquests ajuts hauran de reunir els següents requisits:

· Esser entitats privades sense ànim lucratiu.
· Realitzar actuacions en l’àmbit del foment de l’esport dins del terme des Mercadal durant l’any 2020.
· No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
· No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.

2. Queden expressament excloses:

· Entitats amb finalitat lucrativa, en particular totes les societats mercantils i civils.
· Cooperatives
· Centres docents o d’ensenyament
· Entitats polítiques o sindicals

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud
2. Document d’identitat del sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
3. DNI del representant, així com el document de representació,
4. Projecte o memòria, que inclogui una descripció de les activitats a realitzar per a les quals es demana la subvenció, amb un calendari, fitxa tècnic i el pressupost detallat, que inclogui les despeses i els ingressos.
5. Descripció de l’objecte de l’entitat i les activitats més rellevants realitzades els darrers anys.
6. Certificat del representant legal de l’entitat amb el seu nombre de socis
7. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. Declaració responsable del representant legal de l’entitat de tots els ajudes obtinguts i/o sol·licitats en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte
9. Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 a), d), f), g), h) i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.
11. Full de dades bancàries: document de designació del compte bancari

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Cases consistorials o Oficina de recaptació
Per telèfon (només informació): (només informació): 971375002
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375576
Correu electrònic: (només informació): general@esmercadal.es
Altres: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitar la subvenció
Terminis de ciutadà: Els ajuts es poden sol·licitar fins la data establerta a les bases dels ajuts de les entitats esportives
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: •Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, (BOIB núm. 162, de 27/10/2005).
•Llei 38/2003, General de Subvencions

Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries