C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajut per a la realització d'activitats culturals

Objecte del Tràmit: És objectiu d’aquestes bases col·laborar amb les entitats que realitzen activitats culturals dins del terme municipal des Mercadal.
Àmbit de responsabilitat: Secretaria
Qui ho pot demanar: Entitats privades sense ànim lucratiu dins del terme des Mercadal
Requisits a complir: - Ser entitats privades sense ànim lucratiu.
- Realitzar actuacions en l’àmbit del foment de la cultura dins del terme des Mercadal.-
No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
- No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.Documentació a presentar: 1.Sol·licitud, que utilitzarà l’imprès normalitzat inclòs a l’annex 1
2.Document d’identitat de l’entitat sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
3.DNI de la persona que representa l’entitat, així com el document de representació
4.Projecte o memòria que inclogui una descripció de les activitats a realitzar per a les quals es demana la subvenció, amb un calendari, fitxa tècnica i el pressupost detallat d’aquestes, que inclogui les despeses i ingressos de l’exercici 2021. S’indicarà de forma clara l’import del projecte a subvencionar.
5.Descripció de l’objecte de l’entitat i les activitats més rellevants realitzades els darrers anys
6.Certificat de la representació legal de l’entitat del nombre de socis de l’entitat
7.Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat social
8.Declaració responsable signada per la representació legal de l’entitat de tots els ajuts obtinguts i/o sol·licitats de les administracions públiques per a l’execució de l’acció per a la qual se sol·licita l’ajut.
9.Declaració responsable signada per la representació legal de l’entitat de no estar sotmès cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 de la LGS.
10.Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.
11.Document de designació del compte bancari per rebre l’import de l’ajut (IBAN).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Cases consistorials o Oficina de recaptació
Per telèfon (només informació): (només informació): 971375325
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375326
Correu electrònic: (només informació): registre@esmercadal.es
Altres: arpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Ajuts per a la realizació d'activitats culturals al terma des Mercadal
Terminis de ciutadà: fins al dia 31 de juliol de 2020.
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: En qualsevol dels casos seran aplicables les disposicions ontingudes en les normes següents:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 31/12/2005).
- En tot allò no previst expressament en aquestes bases serà d’aplicació l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l’ajuntament d’11 d’octubre de 2005 i publicada definitivament en el BOIB núm. 189, de 17/12/2005.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Les entitats que l’any anterior van presentar sol·licitud d’ajut, només hauran de presentar l’imprès de sol·licitud i els documents 4., i 7. a 11. així com tots aquells que hagin experimentat modificacions respecte a l’any anterior.

Queden expressament excloses:
- Entitats amb finalitat lucrativa, en particular totes les societats mercantils i civils.
- Cooperatives
- Centres docents o d’ensenyament
- Entitats polítiques o sindicals

 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries