C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajut per a la realització d'activitats educatives

Objecte del Tràmit: És objectiu d’aquestes bases col·laborar amb les associacions de pares i mares d’alumnes que realitzen activitats educatives i extra escolars dins del terme municipal des Mercadal
Àmbit de responsabilitat: Secretaria
Qui ho pot demanar: Entitats privades sense ànim lucratiu que realitzin activitats educatives, extraescolars o complementàries (de suport als centres educatius) dins del terme des Mercadal
Requisits a complir: - Ser entitats privades sense ànim lucratiu.
- Realitzar activitats educatives, extraescolars o complementàries (de suport als centres educatius) dins del terme des Mercadal que es relacionen a l’apartat 3 d’aquest article.
- No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
- No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.

Documentació a presentar: Doc. 2. Document d'identitat del sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
Doc. 3. DNI de la persona que representa l'entitat, així com el document de representació
Doc. 4. Projecte o memòria que inclogui una descripció de les activitats a realitzar per les quals es demana la subvenció, amb un calendari, fitxa tècnica i el pressupost detallat d’ingressos i despeses del 2021.
Doc. 5. Descripció de l'objecte de l'entitat i les activitats més rellevants realitzades els darrers anys.
Doc. 6. Certificat de la representació legal de l'entitat del nombre de socis de l'entitat.
Doc. 7. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Doc. 8. Declaració responsable signada per la representació legal de l'entitat de tots els ajuts obtinguts i/o sol·licitats de les administracions públiques per a l'execució de l'acció per a la qual se sol·licita l'ajut.
Doc. 9. Declaració responsable signada per la representació legal de l'entitat de no estar sotmès cap a les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en l'article 13.2 de la LGS.
Doc. 10. Declaració responsable signada per la representació legal de l'entitat de no estar incurs en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4 de la mateixa.
Doc. 11. Document de designació del compte bancari per rebre l'import de l'ajut (IBAN).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Cases consistorials o Oficina de recaptació
Per telèfon (només informació): (només informació): (només informació): 971 375002
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): (només informació): 971375576
Correu electrònic: (només informació): general@esmercadal.es
Altres: Telemàticament: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: d’ajuts per la realització d’activitats educatives organitzades
Terminis de ciutadà: Mirar convocatòria de l'any vigent
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, (BOIB núm. 162, de 27/10/2005).
- Llei 38/2003, General de Subvencions

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Les entitats que l’any anterior van presentar sol·licitud d’ajut, només hauran de presentar l’imprès de sol·licitud i els documents 4., i 7. a 11. així com tots aquells que hagin experimentat modificacions respecte a l’any anterior.
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries