C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajut de barreres d'ullastre

Objecte del Tràmit: És objectiu d’aquests bases donar suport a les explotacions agràries, hortals o terrenys que renovin les barreres ubicades a camins rurals de titularitat municipal des Mercadal.
Àmbit de responsabilitat: Serveis generals
Qui ho pot demanar: Els que disposin d’una portalada oberta en un camí rural de titularitat municipal des Mercadal.
Requisits a complir: a)Disposar d’una portalada oberta en un camí rural de titularitat municipal des Mercadal on es renovarà o posarà de nou una barrera
b)El tancament de la portalada actualment no ha de disposar d’una barrera d’ullastre del país o aquesta s’ha de trobar en mal estat.
c)La barrera es col·locarà amb escassa a dalt i polliguera a baix i ganxo a una de les barreres.
d)A les portalades d’una amplària superior als 170 cm. s’han d’instal·lar obligatòriament dues barreres.
e)Els tancaments a instal·lar seran les típiques barreres d’ullastre menorquines. Si són dobles tindran una armella de ferro i barra d’ullastre travessera transversal. Si l’amplada de la portalada és superior als 300 cm. també s’hi col·locarà una barra vertical (estirant) amb perns.
f)En cada sol·licitud es poden demanar ajuts per totes les barreres de l’explotació que compleixin amb els requisits exigits en la convocatòria.
g)No incórrer en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS).
h)No estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud, que utilitzarà l’imprès normalitzat
2. Document d’identitat del sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
3. DNI del representant, així com el document de representació
4. Projecte o memòria, que inclogui un plànol de situació del lloc on ha d’anar la barrera, amb una fotografia actual de la portalada, les mides de la barrera a instal·lar i un pressupost del cost de l’actuació
5. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
6. Declaració responsable del representant legal de l’entitat de tots els ajudes obtinguts i/o sol·licitats en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte
7. Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
8. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa
9. Full de dades bancàries: document de designació del compte bancari (IBAN)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Cases consistorials o Oficina de recaptació
Per telèfon (només informació): (només informació): 971 375002
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375576
Correu electrònic: (només informació): general@esmercadal.es
Altres: Telemàticament: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Ajuts per a la renovació de barreres en camins públics amb barreres d'ullastre al terme municiapl des Mercadal
Terminis de ciutadà: Mirar la convocatòria de l'any vigent
Terminis de l'administració: Dos mesos
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 18/11/2003)
- Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 31/12/2005).
- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
Observacions:
 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries