C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajuts i subvencions

Objecte del Tràmit: Concessió de subvencions
Àmbit de responsabilitat: Secretaria
Qui ho pot demanar: Persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d’interès públic o social
Requisits a complir: a) Realitzar una activitat d’interès públic o social i comptar amb un projecte escaient.
b) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
c) No estar sotmès a les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en
l’article 13.2 de la LGS.
d) No estar sotmès en les causes de prohibició recollides en l’article 4.5 i 4.6 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en el seu article 30.4.

Documentació a presentar: 1. Sol·licitud, que utilitzarà l’imprès normalitzat inclòs a l’annex 1,
2. Document d’identitat del sol·licitant (CIF/DNI/NIE)
3. DNI del representant, així com el document de representació,
4. Projecte o memòria, que inclogui una descripció de les activitats a realitzar per a les quals es demana la subvenció, amb un calendari, fitxa tècnic i el pressupost detallat, que inclogui les despeses i els ingressos.
5. Descripció de l’objecte de l’entitat i les activitats més rellevants realitzades els darrers anys.
6. Certificat del representant legal de l’entitat amb el seu nombre de socis
7. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
8. Declaració responsable del representant legal de l’entitat de tots els ajudes obtinguts i/o sol·licitats en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte
9. Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’article 13.2 a), d), f), g), h) i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
10. Declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat de no estar incurses en les causes de prohibició previstes en els apartat 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, així com en l’article 30.4. de la mateixa.
11. Full de dades bancàries: document de designació del compte bancari

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques): Cases consistorials o Oficina de recaptació
Per telèfon (només informació): (només informació): 971375002
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375576
Correu electrònic: (només informació): general@esmercadal.es
Altres: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitar la subvenció
Terminis de ciutadà: Els ajuts es poden sol·licitar fins el 30 de novembre de l’exercici corrent
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: •Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, (BOIB núm. 162, de 27/10/2005).
•Llei 38/2003, General de Subvencions

Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
Observacions:
 

Edictes relacionats:
Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries