C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajut econòmic, individual, temporal i d'emergència

Objecte del Tràmit: Ajuts individuals, temporals, d’emergència social
Àmbit de responsabilitat: Serveis socials
Qui ho pot demanar: Persones que: no disposin d’ingressos per atendre la situació de necessitat o d’emergència.
Requisits a complir: a) Estar empadronades en el municipi des Mercadal.
b) Ser majors de 18 anys, o bé menors amb càrregues familiars.
c) No disposar d’ingressos per atendre la situació de necessitat o d’emergència.
d) No estar sotmès a les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques recollides en els apartats l’article 13.2 de la LGS.
.

Documentació a presentar: Doc 1. DNI de la persona sol·licitant, o en el seu cas, autorització firmada del consentiment a la consulta de dades.
Doc 2. DNI de la persona representant, o en el seu cas, autorització firmada del consentiment a la consulta de dades.
Doc 3. Escrit de representació.
Doc 4. Justificació dels ingressos o les rendes de la unitat familiar de la persona peticionaria o, si pertoca, còpia de la seva declaració de la renda, o en el seu cas, autorització firmada del consentiment a la consulta de dades.
Doc 5. Fotocòpia del llibre de família.
Doc 6. Certificat de la condició de discapacitat, si pertoca, expedida per l’administració autonòmica competent.
Doc 7. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, o en el seu cas, autorització firmada del consentiment a la consulta de dades.
Doc 8. Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, o en el seu cas, autorització firmada del consentiment a la consulta de dades.
Doc 9. Declaració jurada de la persona sol·licitant de no haver rebut ajudes econòmiques, en el mateix any natural, d’altres organismes pel mateix concepte o, en el cas d’haver-ne rebudes, que no cobreixin totalment la necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest cas, de la quantia rebuda.
Doc 10. Declaració responsable signada de no estar sotmès cap a les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de persona beneficiaria o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Doc 11. Certificació del compte bancari per rebre l'import de l'ajut (IBAN).
Doc 12. Qualsevol altra documentació que ajudi a valorar la situació de la persona o unitat familiar que sol·licita l’ajut.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: (persones físiques) Serveis socials
Per telèfon (només informació): (només informació): 971 375542
Per correu: (persones físiques): c/ Major, 16 07740 Es Mercadal
Per FAX (només informació): (només informació): 971375326
Correu electrònic: (només informació) serveis-socials@esmercadal.es
Altres:
Plana web: carpeta ciutadana de l’Ajuntament des Mercadal: www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitar l’ajut social
Terminis de ciutadà: Segons convocatória
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: • Convocatòria aprovada per resolució de batlia de 21/03/2018 (BOIB núm. 37)
• Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, (BOIB núm. 162, de 27/10/2005).
• Llei 38/2003, General de Subvencions

Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu
Observacions: Les convocatòries estàn al Tauler d'anuncis http://www.aj-esmercadal.org/tauler/edictes.aspx?tipo=04
 


Documents Relacionats:
Enllaços Relacionats:

C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries