C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal - Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76   
     

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO

Gestions i serveis

Ajornament o fraccionament

Objecte del Tràmit: Fraccionament i ajornament de deutes tributaris.
Àmbit de responsabilitat: Servei de recaptació
Qui ho pot demanar: El contribuent amb deutes pendents amb l’Ajuntament i els seus representants legals
Requisits a complir: - Existència de dificultats econòmico-financeres que impedeixin al contribuent efectuar el pagament en el termini establert.
- Determinar un calendari de pagament dels deutes
- Aportar garanties (es pot sol·licitar l’exempció si el deute és inferior a 6.000 €.

Documentació a presentar: - Imprès de sol·licitud degudament emplenat
- Identificació dels deutes que es vol fraccionar o ajornar (llistat de rebuts pendents)
- Document de representació (si s’actua a través de representant)
- Documents o justificants que justifiquin l'existència de dificultats econòmico-financeres que li impedeixin de forma transitòria efectuar el pagament en el termini establert.
- Aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o de certificat de segur de caució, o d’altres formes de presentació de garantia legalment previstos
- En el cas de sol·licitar la dispensa de garanties: Declaració responsable i justificació documental manifestant la manca de béns per oferir en garantia

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Cases consistorials o Oficina de recaptació (persones físiques)
Per telèfon (només informació): (només informació) 971.37.53.25
Per correu: c/ Major, 16 07740 Es Mercadal (persones físiques)
Per FAX (només informació): 971.37.53.26
Correu electrònic: (només informació): regestrilmer@compusoft.es
Altres:
Plana web: (només informació) www.esmercadal.es
Gestió que ha de fer el ciutadà: Sol·licitar el fraccionament o l’ajornament del deute i, en el seu cas, sol·licitar la dispensa d’aportació de garanties.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: Sis mesos per resoldre des de la sol·licitud
Tarifes aplicables: Gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, General Tributària
- Articles 44-54 del Reglament General de Recaptació

Sentit del Silenci Administratiu: Nagatiu
Observacions: - La presentació de la sol·licitud de fraccionament o aplaçament en període voluntari impedeix l’inici del període executiu, però no la meritació dels interessos de demora.
- El pagament dels deutes fraccionats o ajornats s’ha d’efectuar els dies 5 o 20 de cada mes
- És obligatori l’abonament d’interessos de demora
- Contra la denegació de la sol·licitud es pot interposar recurs administratiu de l’art. 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
- Si no s’efectua el pagament dins del venciment acordat els efectes són:
- Sol·licituds presentades en termini voluntari: inici del període executiu i del procediment de constrenyiment, amb l’aplicació dels recàrrecs corresponents.
- Sol·licituds presentades en període executiu: continuació del procediment de constrenyiment.

 


Documents Relacionats:


C/ Major, 16 - 07740 Es Mercadal
Tf/ 971 37 50 02 - Fax: 971 37 55 76
general@esmercadal.es

       
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS
Ajuntament de Ferreries